venue
Quận 4 - Thành phố Hồ Chí Minh
Đang có 3 gói Package sẳn sàng chờ Booking

Giá trung bình: 165,000 VNĐ đến 1,650,000 VNĐ
Sức chứa tối đa: ~ 120 người

venue
Quận Bình Thạnh - Thành phố Hồ Chí Minh
Đang có 6 gói Package sẳn sàng chờ Booking

Giá trung bình: 4,620,000 VNĐ đến 38,500,000 VNĐ
Sức chứa tối đa: ~ 210 người

venue
Quận 10 - Thành phố Hồ Chí Minh
Đang có 4 gói Package sẳn sàng chờ Booking

Giá trung bình: 250,000 VNĐ đến 2,000,000 VNĐ
Sức chứa tối đa: ~ 70 người

venue
Quận 3 - Thành phố Hồ Chí Minh
Đang có 32 gói Package sẳn sàng chờ Booking

Giá trung bình: 750 VNĐ đến 8,000,000 VNĐ
Sức chứa tối đa: ~ 150 người

venue
Quận 1 - Thành phố Hồ Chí Minh
Đang có 3 gói Package sẳn sàng chờ Booking

Giá trung bình: 230,000 VNĐ đến 2,000,000 VNĐ
Sức chứa tối đa: ~ 200 người

venue
Quận 1 - Thành phố Hồ Chí Minh
Đang có 3 gói Package sẳn sàng chờ Booking

Giá trung bình: 900,000 VNĐ đến 6,000,000 VNĐ
Sức chứa tối đa: ~ 80 người

Google Map
VR 360