venue
Quận Bình Thạnh - Thành phố Hồ Chí Minh
Đang có 68 gói Package sẳn sàng chờ Booking

Giá trung bình: 320,000 VNĐ đến 48,000,000 VNĐ
Sức chứa tối đa: ~ 700 người

venue
Quận Tân Phú - Thành phố Hồ Chí Minh
Đang có 9 gói Package sẳn sàng chờ Booking

Giá trung bình: 4,173,000 VNĐ đến 7,380,000 VNĐ
Sức chứa tối đa: ~ 800 người

venue
Quận Thủ Đức - Thành phố Hồ Chí Minh
Đang có 6 gói Package sẳn sàng chờ Booking

Giá trung bình: 1,890,000 VNĐ đến 3,790,000 VNĐ
Sức chứa tối đa: ~ 550 người

venue
Quận 6 - Thành phố Hồ Chí Minh
Đang có 9 gói Package sẳn sàng chờ Booking

Giá trung bình: 3,154,000 VNĐ đến 3,629,000 VNĐ
Sức chứa tối đa: ~ 550 người

venue
Quận 4 - Thành phố Hồ Chí Minh
Đang có 11 gói Package sẳn sàng chờ Booking

Giá trung bình: 3,040,000 VNĐ đến 3,870,000 VNĐ
Sức chứa tối đa: ~ 500 người

venue
Quận Bình Thạnh - Thành phố Hồ Chí Minh
Đang có 9 gói Package sẳn sàng chờ Booking

Giá trung bình: 3,500,000 VNĐ đến 38,000,000 VNĐ
Sức chứa tối đa: ~ 800 người

venue
Quận 1 - Thành phố Hồ Chí Minh
Đang có 19 gói Package sẳn sàng chờ Booking

Giá trung bình: 5,200,000 VNĐ đến 20,000,000 VNĐ
Sức chứa tối đa: ~ 300 người

venue
Quận 3 - Thành phố Hồ Chí Minh
Đang có 15 gói Package sẳn sàng chờ Booking

Giá trung bình: 499,000 VNĐ đến 120,000,000 VNĐ
Sức chứa tối đa: ~ 400 người

venue
Quận 1 - Thành phố Hồ Chí Minh
Đang có 7 gói Package sẳn sàng chờ Booking

Giá trung bình: 3,400,000 VNĐ đến 10,164,000 VNĐ
Sức chứa tối đa: ~ 200 người

venue
Quận 10 - Thành phố Hồ Chí Minh
Đang có 14 gói Package sẳn sàng chờ Booking

Giá trung bình: 450,000 VNĐ đến 89,000,000 VNĐ
Sức chứa tối đa: ~ 550 người

venue
Quận Tân Phú - Thành phố Hồ Chí Minh
Đang có 20 gói Package sẳn sàng chờ Booking

Giá trung bình: 2,425,000 VNĐ đến 3,700,000 VNĐ
Sức chứa tối đa: ~ 1,000 người

venue
Quận Tân Bình - Thành phố Hồ Chí Minh
Đang có 12 gói Package sẳn sàng chờ Booking

Giá trung bình: 2,990,000 VNĐ đến 44,000,000 VNĐ
Sức chứa tối đa: ~ 1,000 người

venue
Quận 3 - Thành phố Hồ Chí Minh
Đang có 24 gói Package sẳn sàng chờ Booking

Giá trung bình: 3,800,000 VNĐ đến 30,600,000 VNĐ
Sức chứa tối đa: ~ 700 người

venue
Quận 10 - Thành phố Hồ Chí Minh
Đang có 9 gói Package sẳn sàng chờ Booking

Giá trung bình: 2,890,000 VNĐ đến 4,290,000 VNĐ
Sức chứa tối đa: ~ 2,800 người

venue
Quận 5 - Thành phố Hồ Chí Minh
Đang có 12 gói Package sẳn sàng chờ Booking

Giá trung bình: 3,180,000 VNĐ đến 6,980,000 VNĐ
Sức chứa tối đa: ~ 1,300 người

venue
Quận 10 - Thành phố Hồ Chí Minh
Đang có 13 gói Package sẳn sàng chờ Booking

Giá trung bình: 3,190,000 VNĐ đến 6,790,000 VNĐ
Sức chứa tối đa: ~ 2,600 người

venue
Quận 4 - Thành phố Hồ Chí Minh
Đang có 2 gói Package sẳn sàng chờ Booking

Giá trung bình: 4,530,000 VNĐ đến 4,730,000 VNĐ
Sức chứa tối đa: ~ 2,000 người

venue
Huyện Thuận An - Tỉnh Bình Dương
Đang có 26 gói Package sẳn sàng chờ Booking

Giá trung bình: 600 VNĐ đến 3,620,000 VNĐ
Sức chứa tối đa: ~ 500 người

venue
Huyện Thuận An - Tỉnh Bình Dương
Đang có 26 gói Package sẳn sàng chờ Booking

Giá trung bình: 600,000 VNĐ đến 3,620,000 VNĐ
Sức chứa tối đa: ~ 600 người

venue
Quận Gò Vấp - Thành phố Hồ Chí Minh
Đang có 29 gói Package sẳn sàng chờ Booking

Giá trung bình: 3,200,000 VNĐ đến 6,300,000 VNĐ
Sức chứa tối đa: ~ 520 người

venue
Quận Gò Vấp - Thành phố Hồ Chí Minh
Đang có 30 gói Package sẳn sàng chờ Booking

Giá trung bình: 3,200,000 VNĐ đến 6,300,000 VNĐ
Sức chứa tối đa: ~ 650 người

Google Map
VR 360