Preloader
venue
Quận Phú Nhuận - Thành phố Hồ Chí Minh
Đang có 20 gói Package sẳn sàng chờ Booking

Giá trung bình từ 485,000 VNĐ đến 9,356,000 VNĐ

venue
Quận 2 - Thành phố Hồ Chí Minh
Đang có 1 gói Package sẳn sàng chờ Booking

Giá trung bình từ 11,750,000 VNĐ đến 11,750,000 VNĐ

venue
Quận 2 - Thành phố Hồ Chí Minh
Đang có 1 gói Package sẳn sàng chờ Booking

Giá trung bình từ 16,450,000 VNĐ đến 16,450,000 VNĐ

venue
Quận Phú Nhuận - Thành phố Hồ Chí Minh
Đang có 8 gói Package sẳn sàng chờ Booking

Giá trung bình từ 3,080,000 VNĐ đến 4,400,000 VNĐ

venue
Quận Bình Thạnh - Thành phố Hồ Chí Minh
Đang có 48 gói Package sẳn sàng chờ Booking

Giá trung bình từ 370,000 VNĐ đến 48,000,000 VNĐ

venue
Quận 1 - Thành phố Hồ Chí Minh
Đang có 22 gói Package sẳn sàng chờ Booking

Giá trung bình từ 289,000 VNĐ đến 5,500,000 VNĐ

venue
Quận Thủ Đức - Thành phố Hồ Chí Minh
Đang có 10 gói Package sẳn sàng chờ Booking

Giá trung bình từ 2,550,000 VNĐ đến 3,100,000 VNĐ

venue
Quận 10 - Thành phố Hồ Chí Minh
Đang có 14 gói Package sẳn sàng chờ Booking

Giá trung bình từ 2,629,000 VNĐ đến 8,800,000 VNĐ

venue
Quận Bình Thạnh - Thành phố Hồ Chí Minh
Đang có 22 gói Package sẳn sàng chờ Booking

Giá trung bình từ 2,487,000 VNĐ đến 24,200,000 VNĐ

venue
Quận 2 - Thành phố Hồ Chí Minh
Đang có 5 gói Package sẳn sàng chờ Booking

Giá trung bình từ 660,000 VNĐ đến 18,000,000 VNĐ

venue
Quận 3 - Thành phố Hồ Chí Minh
Đang có 9 gói Package sẳn sàng chờ Booking

Giá trung bình từ 462,000 VNĐ đến 4,400,000 VNĐ

venue
Quận Tân Phú - Thành phố Hồ Chí Minh
Đang có 10 gói Package sẳn sàng chờ Booking

Giá trung bình từ 3,428,000 VNĐ đến 7,168,000 VNĐ

venue
Quận 6 - Thành phố Hồ Chí Minh
Đang có 9 gói Package sẳn sàng chờ Booking

Giá trung bình từ 3,154,000 VNĐ đến 3,629,000 VNĐ

venue
Quận 2 - Thành phố Hồ Chí Minh
Đang có 1 gói Package sẳn sàng chờ Booking

Giá trung bình từ 23,000,000 VNĐ đến 23,000,000 VNĐ

venue
Quận 2 - Thành phố Hồ Chí Minh
Đang có 3 gói Package sẳn sàng chờ Booking

Giá trung bình từ 6,900,000 VNĐ đến 45,000,000 VNĐ

venue
Quận 4 - Thành phố Hồ Chí Minh
Đang có 11 gói Package sẳn sàng chờ Booking

Giá trung bình từ 3,040,000 VNĐ đến 3,870,000 VNĐ

venue
Quận Bình Thạnh - Thành phố Hồ Chí Minh
Đang có 9 gói Package sẳn sàng chờ Booking

Giá trung bình từ 3,500,000 VNĐ đến 38,000,000 VNĐ

venue
Quận Gò Vấp - Thành phố Hồ Chí Minh
Đang có 4 gói Package sẳn sàng chờ Booking

Giá trung bình từ 545,000 VNĐ đến 5,115,000 VNĐ

venue
Quận 3 - Thành phố Hồ Chí Minh
Đang có 28 gói Package sẳn sàng chờ Booking

Giá trung bình từ 462,000 VNĐ đến 19,800,000 VNĐ

venue
Quận 10 - Thành phố Hồ Chí Minh
Đang có 36 gói Package sẳn sàng chờ Booking

Giá trung bình từ 3,000,000 VNĐ đến 18,000,000 VNĐ

venue
Quận 1 - Thành phố Hồ Chí Minh
Đang có 16 gói Package sẳn sàng chờ Booking

Giá trung bình từ 5,200,000 VNĐ đến 17,325,000 VNĐ

venue
Quận 5 - Thành phố Hồ Chí Minh
Đang có 43 gói Package sẳn sàng chờ Booking

Giá trung bình từ 328,000 VNĐ đến 208,000,000 VNĐ

venue
Quận 1 - Thành phố Hồ Chí Minh
Đang có 16 gói Package sẳn sàng chờ Booking

Giá trung bình từ 461,000 VNĐ đến 8,778,000 VNĐ

venue
Quận 1 - Thành phố Hồ Chí Minh
Đang có 32 gói Package sẳn sàng chờ Booking

Giá trung bình từ 150,000 VNĐ đến 50,000,000 VNĐ

venue
Quận Tân Phú - Thành phố Hồ Chí Minh
Đang có 5 gói Package sẳn sàng chờ Booking

Giá trung bình từ 2,668,000 VNĐ đến 2,921,000 VNĐ

venue
Quận 3 - Thành phố Hồ Chí Minh
Đang có 15 gói Package sẳn sàng chờ Booking

Giá trung bình từ 576,000 VNĐ đến 120,000,000 VNĐ

venue
Quận Thủ Đức - Thành phố Hồ Chí Minh
Đang có 7 gói Package sẳn sàng chờ Booking

Giá trung bình từ 2,000,000 VNĐ đến 3,790,000 VNĐ

venue
Quận 1 - Thành phố Hồ Chí Minh
Đang có 21 gói Package sẳn sàng chờ Booking

Giá trung bình từ 478,000 VNĐ đến 21,013,000 VNĐ

venue
Quận 1 - Thành phố Hồ Chí Minh
Đang có 28 gói Package sẳn sàng chờ Booking

Giá trung bình từ 387,000 VNĐ đến 39,847,500 VNĐ

venue
Quận 10 - Thành phố Hồ Chí Minh
Đang có 9 gói Package sẳn sàng chờ Booking

Giá trung bình từ 2,915,000 VNĐ đến 25,000,000 VNĐ

venue
Quận 1 - Thành phố Hồ Chí Minh
Đang có 13 gói Package sẳn sàng chờ Booking

Giá trung bình từ 525,000 VNĐ đến 22,995,000 VNĐ

venue
Quận 2 - Thành phố Hồ Chí Minh
Đang có 6 gói Package sẳn sàng chờ Booking

Giá trung bình từ 660,000 VNĐ đến 8,600,000 VNĐ

venue
Quận 10 - Thành phố Hồ Chí Minh
Đang có 19 gói Package sẳn sàng chờ Booking

Giá trung bình từ 520,000 VNĐ đến 60,000,000 VNĐ

venue
Quận Tân Phú - Thành phố Hồ Chí Minh
Đang có 16 gói Package sẳn sàng chờ Booking

Giá trung bình từ 675,000 VNĐ đến 7,380,000 VNĐ

venue
Quận Tân Bình - Thành phố Hồ Chí Minh
Đang có 24 gói Package sẳn sàng chờ Booking

Giá trung bình từ 420,000 VNĐ đến 28,000,000 VNĐ

venue
Quận 10 - Thành phố Hồ Chí Minh
Đang có 6 gói Package sẳn sàng chờ Booking

Giá trung bình từ 2,800,000 VNĐ đến 13,000,000 VNĐ

venue
Quận Tân Bình - Thành phố Hồ Chí Minh
Đang có 12 gói Package sẳn sàng chờ Booking

Giá trung bình từ 3,659,000 VNĐ đến 44,000,000 VNĐ

venue
Quận Tân Phú - Thành phố Hồ Chí Minh
Đang có 4 gói Package sẳn sàng chờ Booking

Giá trung bình từ 2,000,000 VNĐ đến 2,990,000 VNĐ

venue
Quận 3 - Thành phố Hồ Chí Minh
Đang có 24 gói Package sẳn sàng chờ Booking

Giá trung bình từ 3,800,000 VNĐ đến 30,600,000 VNĐ

venue
Quận 3 - Thành phố Hồ Chí Minh
Đang có 15 gói Package sẳn sàng chờ Booking

Giá trung bình từ 690,000 VNĐ đến 10,000,000 VNĐ

venue
Quận Bình Thạnh - Thành phố Hồ Chí Minh
Đang có 14 gói Package sẳn sàng chờ Booking

Giá trung bình từ 385,000 VNĐ đến 8,250,000 VNĐ

venue
Quận 1 - Thành phố Hồ Chí Minh
Đang có 2 gói Package sẳn sàng chờ Booking

Giá trung bình từ 400,000 VNĐ đến 550,000 VNĐ

venue
Quận 3 - Thành phố Hồ Chí Minh
Đang có 26 gói Package sẳn sàng chờ Booking

Giá trung bình từ 399,000 VNĐ đến 8,000,000 VNĐ

venue
Quận 5 - Thành phố Hồ Chí Minh
Đang có 12 gói Package sẳn sàng chờ Booking

Giá trung bình từ 3,180,000 VNĐ đến 6,980,000 VNĐ

venue
Quận 10 - Thành phố Hồ Chí Minh
Đang có 9 gói Package sẳn sàng chờ Booking

Giá trung bình từ 2,890,000 VNĐ đến 4,290,000 VNĐ

venue
Quận 10 - Thành phố Hồ Chí Minh
Đang có 13 gói Package sẳn sàng chờ Booking

Giá trung bình từ 3,190,000 VNĐ đến 6,790,000 VNĐ

venue
Quận Thủ Đức - Thành phố Hồ Chí Minh
Đang có 6 gói Package sẳn sàng chờ Booking

Giá trung bình từ 3,070,000 VNĐ đến 3,370,000 VNĐ

venue
Quận 1 - Thành phố Hồ Chí Minh
Đang có 24 gói Package sẳn sàng chờ Booking

Giá trung bình từ 555,000 VNĐ đến 14,500,000 VNĐ

Google Map
VR 360

Lọc Theo Tỉnh Thành:

Lọc Nhóm Sự Kiện:

 • Cưới/Báo Hỷ
 • Sinh Nhật/ Thôi Nôi
 • Họp Nhóm/ Gặp Mặt
 • MICEs
 • Greet & Meet/Office
 • Coaching/Training
 • Show/Concert/Music Event
 • Khác

Lọc Theo Loại Địa Điểm:

 • Nhà Hàng Tiệc
 • Khách Sạn Hội Nghị
 • Co-Working