venue
Quận 2 - Thành phố Hồ Chí Minh
Đang có 2 gói Package sẳn sàng chờ Booking

Giá trung bình: 280,000 VNĐ đến 500,000 VNĐ
Sức chứa tối đa: ~ 40 người

venue
Quận 1 - Thành phố Hồ Chí Minh
Đang có 27 gói Package sẳn sàng chờ Booking

Giá trung bình: 250,000 VNĐ đến 18,000,000 VNĐ
Sức chứa tối đa: ~ 170 người

venue
Quận Phú Nhuận - Thành phố Hồ Chí Minh
Đang có 39 gói Package sẳn sàng chờ Booking

Giá trung bình: 370,000 VNĐ đến 46,500,000 VNĐ
Sức chứa tối đa: ~ 450 người

venue
Quận 1 - Thành phố Hồ Chí Minh
Đang có 22 gói Package sẳn sàng chờ Booking

Giá trung bình: 450,000 VNĐ đến 22,000,000 VNĐ
Sức chứa tối đa: ~ 250 người

venue
Quận 1 - Thành phố Hồ Chí Minh
Đang có 22 gói Package sẳn sàng chờ Booking

Giá trung bình: 289,000 VNĐ đến 5,500,000 VNĐ
Sức chứa tối đa: ~ 100 người

venue
Quận 1 - Thành phố Hồ Chí Minh
Đang có 12 gói Package sẳn sàng chờ Booking

Giá trung bình: 485,000 VNĐ đến 8,778,000 VNĐ
Sức chứa tối đa: ~ 450 người

venue
Quận 1 - Thành phố Hồ Chí Minh
Đang có 32 gói Package sẳn sàng chờ Booking

Giá trung bình: 150,000 VNĐ đến 50,000,000 VNĐ
Sức chứa tối đa: ~ 450 người

venue
Quận 10 - Thành phố Hồ Chí Minh
Đang có 44 gói Package sẳn sàng chờ Booking

Giá trung bình: 3,000,000 VNĐ đến 20,000,000 VNĐ
Sức chứa tối đa: ~ 300 người

venue
Quận 3 - Thành phố Hồ Chí Minh
Đang có 7 gói Package sẳn sàng chờ Booking

Giá trung bình: 769,000 VNĐ đến 10,690,000 VNĐ
Sức chứa tối đa: ~ 400 người

venue
Quận 1 - Thành phố Hồ Chí Minh
Đang có 3 gói Package sẳn sàng chờ Booking

Giá trung bình: 1,680,000 VNĐ đến 2,580,000 VNĐ
Sức chứa tối đa: ~ 330 người

venue
Quận 1 - Thành phố Hồ Chí Minh
Đang có 23 gói Package sẳn sàng chờ Booking

Giá trung bình: 414,000 VNĐ đến 20,013,000 VNĐ
Sức chứa tối đa: ~ 400 người

venue
Quận 1 - Thành phố Hồ Chí Minh
Đang có 28 gói Package sẳn sàng chờ Booking

Giá trung bình: 387,000 VNĐ đến 39,847,500 VNĐ
Sức chứa tối đa: ~ 500 người

venue
Quận Tân Phú - Thành phố Hồ Chí Minh
Đang có 4 gói Package sẳn sàng chờ Booking

Giá trung bình: 2,380,000 VNĐ đến 2,980,000 VNĐ
Sức chứa tối đa: ~ 400 người

venue
Quận 1 - Thành phố Hồ Chí Minh
Đang có 10 gói Package sẳn sàng chờ Booking

Giá trung bình: 7,900,000 VNĐ đến 22,900,000 VNĐ
Sức chứa tối đa: ~ 270 người

venue
Quận Tân Bình - Thành phố Hồ Chí Minh
Đang có 24 gói Package sẳn sàng chờ Booking

Giá trung bình: 420,000 VNĐ đến 28,000,000 VNĐ
Sức chứa tối đa: ~ 300 người

venue
Quận 1 - Thành phố Hồ Chí Minh
Đang có 19 gói Package sẳn sàng chờ Booking

Giá trung bình: 5,200,000 VNĐ đến 17,000,000 VNĐ
Sức chứa tối đa: ~ 300 người

venue
Quận 1 - Thành phố Hồ Chí Minh
Đang có 15 gói Package sẳn sàng chờ Booking

Giá trung bình: 272,000 VNĐ đến 16,050,000 VNĐ
Sức chứa tối đa: ~ 80 người

venue
Quận Phú Nhuận - Thành phố Hồ Chí Minh
Đang có 5 gói Package sẳn sàng chờ Booking

Giá trung bình: 249,000 VNĐ đến 529,000 VNĐ
Sức chứa tối đa: ~ 30 người

venue
Quận 10 - Thành phố Hồ Chí Minh
Đang có 11 gói Package sẳn sàng chờ Booking

Giá trung bình: 2,800,000 VNĐ đến 13,000,000 VNĐ
Sức chứa tối đa: ~ 240 người

venue
Quận 1 - Thành phố Hồ Chí Minh
Đang có 22 gói Package sẳn sàng chờ Booking

Giá trung bình: 555,000 VNĐ đến 14,500,000 VNĐ
Sức chứa tối đa: ~ 110 người

venue
Quận 1 - Thành phố Hồ Chí Minh
Đang có 10 gói Package sẳn sàng chờ Booking

Giá trung bình: 480,000 VNĐ đến 16,000,000 VNĐ
Sức chứa tối đa: ~ 70 người

venue
Quận 1 - Thành phố Hồ Chí Minh
Đang có 11 gói Package sẳn sàng chờ Booking

Giá trung bình: 300,000 VNĐ đến 700,000 VNĐ
Sức chứa tối đa: ~ 80 người

venue
Quận 1 - Thành phố Hồ Chí Minh
Đang có 5 gói Package sẳn sàng chờ Booking

Giá trung bình: 220,000 VNĐ đến 899,000 VNĐ
Sức chứa tối đa: ~ -Infinity người

venue
Quận 3 - Thành phố Hồ Chí Minh
Đang có 12 gói Package sẳn sàng chờ Booking

Giá trung bình: 3,200,000 VNĐ đến 31,500,000 VNĐ
Sức chứa tối đa: ~ 500 người

venue
Quận 2 - Thành phố Hồ Chí Minh
Đang có 8 gói Package sẳn sàng chờ Booking

Giá trung bình: 200,000 VNĐ đến 20,000,000 VNĐ
Sức chứa tối đa: ~ 200 người

Google Map
VR 360