venue
Quận 2 - Thành phố Hồ Chí Minh
Đang có 2 gói Package sẳn sàng chờ Booking

Giá trung bình: 280,000 VNĐ đến 500,000 VNĐ
Sức chứa tối đa: ~ 40 người

venue
Quận 4 - Thành phố Hồ Chí Minh
Đang có 3 gói Package sẳn sàng chờ Booking

Giá trung bình: 165,000 VNĐ đến 1,650,000 VNĐ
Sức chứa tối đa: ~ 120 người

venue
Quận 2 - Thành phố Hồ Chí Minh
Đang có 2 gói Package sẳn sàng chờ Booking

Giá trung bình: 16,800,000 VNĐ đến 24,000,000 VNĐ
Sức chứa tối đa: ~ 100 người

venue
Quận 1 - Thành phố Hồ Chí Minh
Đang có 22 gói Package sẳn sàng chờ Booking

Giá trung bình: 289,000 VNĐ đến 5,500,000 VNĐ
Sức chứa tối đa: ~ 100 người

venue
Quận 1 - Thành phố Hồ Chí Minh
Đang có 7 gói Package sẳn sàng chờ Booking

Giá trung bình: 450,000 VNĐ đến 5,900,000 VNĐ
Sức chứa tối đa: ~ 60 người

venue
Quận 1 - Thành phố Hồ Chí Minh
Đang có 27 gói Package sẳn sàng chờ Booking

Giá trung bình: 250,000 VNĐ đến 18,000,000 VNĐ
Sức chứa tối đa: ~ 170 người

venue
Quận 2 - Thành phố Hồ Chí Minh
Đang có 2 gói Package sẳn sàng chờ Booking

Giá trung bình: 12,000,000 VNĐ đến 16,800,000 VNĐ
Sức chứa tối đa: ~ 100 người

venue
Quận Phú Nhuận - Thành phố Hồ Chí Minh
Đang có 8 gói Package sẳn sàng chờ Booking

Giá trung bình: 3,080,000 VNĐ đến 4,400,000 VNĐ
Sức chứa tối đa: ~ 170 người

venue
Quận Bình Thạnh - Thành phố Hồ Chí Minh
Đang có 6 gói Package sẳn sàng chờ Booking

Giá trung bình: 4,620,000 VNĐ đến 38,500,000 VNĐ
Sức chứa tối đa: ~ 210 người

venue
Quận 1 - Thành phố Hồ Chí Minh
Đang có 22 gói Package sẳn sàng chờ Booking

Giá trung bình: 450,000 VNĐ đến 22,000,000 VNĐ
Sức chứa tối đa: ~ 250 người

venue
Quận Bình Thạnh - Thành phố Hồ Chí Minh
Đang có 68 gói Package sẳn sàng chờ Booking

Giá trung bình: 320,000 VNĐ đến 48,000,000 VNĐ
Sức chứa tối đa: ~ 700 người

venue
Quận Phú Nhuận - Thành phố Hồ Chí Minh
Đang có 39 gói Package sẳn sàng chờ Booking

Giá trung bình: 370,000 VNĐ đến 46,500,000 VNĐ
Sức chứa tối đa: ~ 450 người

venue
Quận Thủ Đức - Thành phố Hồ Chí Minh
Đang có 15 gói Package sẳn sàng chờ Booking

Giá trung bình: 1,730,000 VNĐ đến 3,800,000 VNĐ
Sức chứa tối đa: ~ 1,000 người

venue
Quận Thủ Đức - Thành phố Hồ Chí Minh
Đang có 7 gói Package sẳn sàng chờ Booking

Giá trung bình: 2,000,000 VNĐ đến 3,790,000 VNĐ
Sức chứa tối đa: ~ 250 người

venue
Quận Thủ Đức - Thành phố Hồ Chí Minh
Đang có 7 gói Package sẳn sàng chờ Booking

Giá trung bình: 1,930,000 VNĐ đến 4,560,000 VNĐ
Sức chứa tối đa: ~ 1,200 người

venue
Quận Thủ Đức - Thành phố Hồ Chí Minh
Đang có 6 gói Package sẳn sàng chờ Booking

Giá trung bình: 1,890,000 VNĐ đến 3,790,000 VNĐ
Sức chứa tối đa: ~ 550 người

venue
Quận Tân Bình - Thành phố Hồ Chí Minh
Đang có 24 gói Package sẳn sàng chờ Booking

Giá trung bình: 420,000 VNĐ đến 28,000,000 VNĐ
Sức chứa tối đa: ~ 300 người

venue
Quận 3 - Thành phố Hồ Chí Minh
Đang có 15 gói Package sẳn sàng chờ Booking

Giá trung bình: 690,000 VNĐ đến 10,000,000 VNĐ
Sức chứa tối đa: ~ 80 người

venue
Quận 3 - Thành phố Hồ Chí Minh
Đang có 9 gói Package sẳn sàng chờ Booking

Giá trung bình: 395,000 VNĐ đến 1,300,000 VNĐ
Sức chứa tối đa: ~ 160 người

venue
Quận 1 - Thành phố Hồ Chí Minh
Đang có 2 gói Package sẳn sàng chờ Booking

Giá trung bình: 200,000 VNĐ đến 400,000 VNĐ
Sức chứa tối đa: ~ 60 người

venue
Quận Tân Bình - Thành phố Hồ Chí Minh
Đang có 12 gói Package sẳn sàng chờ Booking

Giá trung bình: 2,990,000 VNĐ đến 44,000,000 VNĐ
Sức chứa tối đa: ~ 1,000 người

venue
Quận 2 - Thành phố Hồ Chí Minh
Đang có 5 gói Package sẳn sàng chờ Booking

Giá trung bình: 660,000 VNĐ đến 18,000,000 VNĐ
Sức chứa tối đa: ~ 70 người

venue
Quận Tân Phú - Thành phố Hồ Chí Minh
Đang có 4 gói Package sẳn sàng chờ Booking

Giá trung bình: 2,380,000 VNĐ đến 2,980,000 VNĐ
Sức chứa tối đa: ~ 400 người

venue
Quận 6 - Thành phố Hồ Chí Minh
Đang có 9 gói Package sẳn sàng chờ Booking

Giá trung bình: 3,154,000 VNĐ đến 3,629,000 VNĐ
Sức chứa tối đa: ~ 550 người

venue
Quận 2 - Thành phố Hồ Chí Minh
Đang có 2 gói Package sẳn sàng chờ Booking

Giá trung bình: 25,000,000 VNĐ đến 45,000,000 VNĐ
Sức chứa tối đa: ~ 80 người

venue
Quận 3 - Thành phố Hồ Chí Minh
Đang có 3 gói Package sẳn sàng chờ Booking

Giá trung bình: 2,900,000 VNĐ đến 4,900,000 VNĐ
Sức chứa tối đa: ~ 60 người

venue
Quận Bình Thạnh - Thành phố Hồ Chí Minh
Đang có 13 gói Package sẳn sàng chờ Booking

Giá trung bình: 715,000 VNĐ đến 35,000,000 VNĐ
Sức chứa tối đa: ~ 200 người

venue
Quận Tân Phú - Thành phố Hồ Chí Minh
Đang có 20 gói Package sẳn sàng chờ Booking

Giá trung bình: 2,425,000 VNĐ đến 3,700,000 VNĐ
Sức chứa tối đa: ~ 1,000 người

venue
Quận 10 - Thành phố Hồ Chí Minh
Đang có 2 gói Package sẳn sàng chờ Booking

Giá trung bình: 2,000,000 VNĐ đến 3,000,000 VNĐ
Sức chứa tối đa: ~ 100 người

venue
Quận 4 - Thành phố Hồ Chí Minh
Đang có 11 gói Package sẳn sàng chờ Booking

Giá trung bình: 3,040,000 VNĐ đến 3,870,000 VNĐ
Sức chứa tối đa: ~ 500 người

venue
Quận 4 - Thành phố Hồ Chí Minh
Đang có 6 gói Package sẳn sàng chờ Booking

Giá trung bình: 3,700,000 VNĐ đến 5,600,000 VNĐ
Sức chứa tối đa: ~ 300 người

venue
Quận Bình Thạnh - Thành phố Hồ Chí Minh
Đang có 9 gói Package sẳn sàng chờ Booking

Giá trung bình: 3,500,000 VNĐ đến 38,000,000 VNĐ
Sức chứa tối đa: ~ 800 người

venue
Quận Gò Vấp - Thành phố Hồ Chí Minh
Đang có 4 gói Package sẳn sàng chờ Booking

Giá trung bình: 545,000 VNĐ đến 5,115,000 VNĐ
Sức chứa tối đa: ~ 300 người

venue
Quận 2 - Thành phố Hồ Chí Minh
Đang có 4 gói Package sẳn sàng chờ Booking

Giá trung bình: 6,500,000 VNĐ đến 12,000,000 VNĐ
Sức chứa tối đa: ~ 30 người

venue
Quận 10 - Thành phố Hồ Chí Minh
Đang có 44 gói Package sẳn sàng chờ Booking

Giá trung bình: 3,000,000 VNĐ đến 20,000,000 VNĐ
Sức chứa tối đa: ~ 300 người

venue
Quận 1 - Thành phố Hồ Chí Minh
Đang có 19 gói Package sẳn sàng chờ Booking

Giá trung bình: 5,200,000 VNĐ đến 17,000,000 VNĐ
Sức chứa tối đa: ~ 300 người

venue
Quận 1 - Thành phố Hồ Chí Minh
Đang có 9 gói Package sẳn sàng chờ Booking

Giá trung bình: 577,000 VNĐ đến 1,028,000 VNĐ
Sức chứa tối đa: ~ 180 người

venue
Quận 1 - Thành phố Hồ Chí Minh
Đang có 12 gói Package sẳn sàng chờ Booking

Giá trung bình: 485,000 VNĐ đến 8,778,000 VNĐ
Sức chứa tối đa: ~ 450 người

venue
Quận 1 - Thành phố Hồ Chí Minh
Đang có 32 gói Package sẳn sàng chờ Booking

Giá trung bình: 150,000 VNĐ đến 50,000,000 VNĐ
Sức chứa tối đa: ~ 450 người

venue
Quận Phú Nhuận - Thành phố Hồ Chí Minh
Đang có 3 gói Package sẳn sàng chờ Booking

Giá trung bình: 485,000 VNĐ đến 606,000 VNĐ
Sức chứa tối đa: ~ 50 người

venue
Quận 3 - Thành phố Hồ Chí Minh
Đang có 7 gói Package sẳn sàng chờ Booking

Giá trung bình: 769,000 VNĐ đến 10,690,000 VNĐ
Sức chứa tối đa: ~ 400 người

venue
Quận 1 - Thành phố Hồ Chí Minh
Đang có 3 gói Package sẳn sàng chờ Booking

Giá trung bình: 1,680,000 VNĐ đến 2,580,000 VNĐ
Sức chứa tối đa: ~ 330 người

venue
Quận 10 - Thành phố Hồ Chí Minh
Đang có 4 gói Package sẳn sàng chờ Booking

Giá trung bình: 250,000 VNĐ đến 2,000,000 VNĐ
Sức chứa tối đa: ~ 70 người

venue
Quận 1 - Thành phố Hồ Chí Minh
Đang có 23 gói Package sẳn sàng chờ Booking

Giá trung bình: 414,000 VNĐ đến 20,013,000 VNĐ
Sức chứa tối đa: ~ 400 người

venue
Quận 1 - Thành phố Hồ Chí Minh
Đang có 8 gói Package sẳn sàng chờ Booking

Giá trung bình: 430,000 VNĐ đến 1,299,000 VNĐ
Sức chứa tối đa: ~ 30 người

venue
Quận 1 - Thành phố Hồ Chí Minh
Đang có 28 gói Package sẳn sàng chờ Booking

Giá trung bình: 387,000 VNĐ đến 39,847,500 VNĐ
Sức chứa tối đa: ~ 500 người

venue
Quận Tân Bình - Thành phố Hồ Chí Minh
Đang có 5 gói Package sẳn sàng chờ Booking

Giá trung bình: 120,000 VNĐ đến 3,500,000 VNĐ
Sức chứa tối đa: ~ 120 người

venue
Quận 1 - Thành phố Hồ Chí Minh
Đang có 15 gói Package sẳn sàng chờ Booking

Giá trung bình: 272,000 VNĐ đến 16,050,000 VNĐ
Sức chứa tối đa: ~ 80 người

venue
Quận 1 - Thành phố Hồ Chí Minh
Đang có 7 gói Package sẳn sàng chờ Booking

Giá trung bình: 3,400,000 VNĐ đến 10,164,000 VNĐ
Sức chứa tối đa: ~ 200 người

venue
Quận 2 - Thành phố Hồ Chí Minh
Đang có 6 gói Package sẳn sàng chờ Booking

Giá trung bình: 150,000 VNĐ đến 115,000,000 VNĐ
Sức chứa tối đa: ~ 400 người

venue
Quận 1 - Thành phố Hồ Chí Minh
Đang có 10 gói Package sẳn sàng chờ Booking

Giá trung bình: 7,900,000 VNĐ đến 22,900,000 VNĐ
Sức chứa tối đa: ~ 270 người

venue
Quận 2 - Thành phố Hồ Chí Minh
Đang có 7 gói Package sẳn sàng chờ Booking

Giá trung bình: 605,000 VNĐ đến 5,500,000 VNĐ
Sức chứa tối đa: ~ 150 người

venue
Quận 1 - Thành phố Hồ Chí Minh
Đang có 3 gói Package sẳn sàng chờ Booking

Giá trung bình: 428,000 VNĐ đến 1,040,000 VNĐ
Sức chứa tối đa: ~ 0 người

venue
Quận 2 - Thành phố Hồ Chí Minh
Đang có 6 gói Package sẳn sàng chờ Booking

Giá trung bình: 660,000 VNĐ đến 8,600,000 VNĐ
Sức chứa tối đa: ~ 600 người

venue
Quận 10 - Thành phố Hồ Chí Minh
Đang có 14 gói Package sẳn sàng chờ Booking

Giá trung bình: 450,000 VNĐ đến 89,000,000 VNĐ
Sức chứa tối đa: ~ 550 người

venue
Quận Tân Phú - Thành phố Hồ Chí Minh
Đang có 9 gói Package sẳn sàng chờ Booking

Giá trung bình: 4,173,000 VNĐ đến 7,380,000 VNĐ
Sức chứa tối đa: ~ 800 người

venue
Quận 10 - Thành phố Hồ Chí Minh
Đang có 14 gói Package sẳn sàng chờ Booking

Giá trung bình: 2,629,000 VNĐ đến 8,800,000 VNĐ
Sức chứa tối đa: ~ 200 người

venue
Quận 1 - Thành phố Hồ Chí Minh
Đang có 1 gói Package sẳn sàng chờ Booking

Giá trung bình: 250,000 VNĐ đến 250,000 VNĐ
Sức chứa tối đa: ~ 60 người

venue
Quận 10 - Thành phố Hồ Chí Minh
Đang có 9 gói Package sẳn sàng chờ Booking

Giá trung bình: 2,915,000 VNĐ đến 25,000,000 VNĐ
Sức chứa tối đa: ~ 650 người

venue
Quận 1 - Thành phố Hồ Chí Minh
Đang có 2 gói Package sẳn sàng chờ Booking

Giá trung bình: 6,900,000 VNĐ đến 11,750,000 VNĐ
Sức chứa tối đa: ~ 100 người

venue
Quận 10 - Thành phố Hồ Chí Minh
Đang có 11 gói Package sẳn sàng chờ Booking

Giá trung bình: 2,800,000 VNĐ đến 13,000,000 VNĐ
Sức chứa tối đa: ~ 240 người

venue
Quận 3 - Thành phố Hồ Chí Minh
Đang có 24 gói Package sẳn sàng chờ Booking

Giá trung bình: 3,800,000 VNĐ đến 30,600,000 VNĐ
Sức chứa tối đa: ~ 700 người

venue
Quận Phú Nhuận - Thành phố Hồ Chí Minh
Đang có 5 gói Package sẳn sàng chờ Booking

Giá trung bình: 249,000 VNĐ đến 529,000 VNĐ
Sức chứa tối đa: ~ 30 người

venue
Quận 1 - Thành phố Hồ Chí Minh
Đang có 16 gói Package sẳn sàng chờ Booking

Giá trung bình: 550,000 VNĐ đến 3,550,000 VNĐ
Sức chứa tối đa: ~ 200 người

venue
Quận 1 - Thành phố Hồ Chí Minh
Đang có 15 gói Package sẳn sàng chờ Booking

Giá trung bình: 199,000 VNĐ đến 2,700,000 VNĐ
Sức chứa tối đa: ~ 110 người

venue
Quận 1 - Thành phố Hồ Chí Minh
Đang có 2 gói Package sẳn sàng chờ Booking

Giá trung bình: 400,000 VNĐ đến 550,000 VNĐ
Sức chứa tối đa: ~ 100 người

venue
Quận 1 - Thành phố Hồ Chí Minh
Đang có 17 gói Package sẳn sàng chờ Booking

Giá trung bình: 250,000 VNĐ đến 1,500,000 VNĐ
Sức chứa tối đa: ~ 50 người

venue
Quận Bình Thạnh - Thành phố Hồ Chí Minh
Đang có 8 gói Package sẳn sàng chờ Booking

Giá trung bình: 400,000 VNĐ đến 4,480,000 VNĐ
Sức chứa tối đa: ~ 120 người

venue
Quận 1 - Thành phố Hồ Chí Minh
Đang có 34 gói Package sẳn sàng chờ Booking

Giá trung bình: 181,500 VNĐ đến 200,000,000 VNĐ
Sức chứa tối đa: ~ 120 người

venue
Quận 1 - Thành phố Hồ Chí Minh
Đang có 10 gói Package sẳn sàng chờ Booking

Giá trung bình: 3,250,000 VNĐ đến 6,250,000 VNĐ
Sức chứa tối đa: ~ 60 người

venue
Quận 3 - Thành phố Hồ Chí Minh
Đang có 32 gói Package sẳn sàng chờ Booking

Giá trung bình: 750 VNĐ đến 8,000,000 VNĐ
Sức chứa tối đa: ~ 150 người

venue
Quận 2 - Thành phố Hồ Chí Minh
Đang có 20 gói Package sẳn sàng chờ Booking

Giá trung bình: 250,000 VNĐ đến 14,000,000 VNĐ
Sức chứa tối đa: ~ 90 người

venue
Quận 1 - Thành phố Hồ Chí Minh
Đang có 4 gói Package sẳn sàng chờ Booking

Giá trung bình: 450,000 VNĐ đến 990,000 VNĐ
Sức chứa tối đa: ~ 35 người

venue
Quận Tân Bình - Thành phố Hồ Chí Minh
Đang có 6 gói Package sẳn sàng chờ Booking

Giá trung bình: 270,000 VNĐ đến 500,000 VNĐ
Sức chứa tối đa: ~ 150 người

venue
Quận 5 - Thành phố Hồ Chí Minh
Đang có 12 gói Package sẳn sàng chờ Booking

Giá trung bình: 3,180,000 VNĐ đến 6,980,000 VNĐ
Sức chứa tối đa: ~ 1,300 người

venue
Quận 10 - Thành phố Hồ Chí Minh
Đang có 9 gói Package sẳn sàng chờ Booking

Giá trung bình: 2,890,000 VNĐ đến 4,290,000 VNĐ
Sức chứa tối đa: ~ 2,800 người

venue
Quận 10 - Thành phố Hồ Chí Minh
Đang có 13 gói Package sẳn sàng chờ Booking

Giá trung bình: 3,190,000 VNĐ đến 6,790,000 VNĐ
Sức chứa tối đa: ~ 2,600 người

venue
Quận 4 - Thành phố Hồ Chí Minh
Đang có 2 gói Package sẳn sàng chờ Booking

Giá trung bình: 4,530,000 VNĐ đến 4,730,000 VNĐ
Sức chứa tối đa: ~ 2,000 người

venue
Quận 2 - Thành phố Hồ Chí Minh
Đang có 19 gói Package sẳn sàng chờ Booking

Giá trung bình: 800,000 VNĐ đến 1,300,000 VNĐ
Sức chứa tối đa: ~ 300 người

venue
Quận 1 - Thành phố Hồ Chí Minh
Đang có 17 gói Package sẳn sàng chờ Booking

Giá trung bình: 350,000 VNĐ đến 118,000,000 VNĐ
Sức chứa tối đa: ~ 400 người

venue
Quận 1 - Thành phố Hồ Chí Minh
Đang có 3 gói Package sẳn sàng chờ Booking

Giá trung bình: 230,000 VNĐ đến 2,000,000 VNĐ
Sức chứa tối đa: ~ 200 người

venue
Quận 1 - Thành phố Hồ Chí Minh
Đang có 22 gói Package sẳn sàng chờ Booking

Giá trung bình: 555,000 VNĐ đến 14,500,000 VNĐ
Sức chứa tối đa: ~ 110 người

venue
Quận 1 - Thành phố Hồ Chí Minh
Đang có 6 gói Package sẳn sàng chờ Booking

Giá trung bình: 218,000 VNĐ đến 2,680,000 VNĐ
Sức chứa tối đa: ~ 40 người

venue
Quận 7 - Thành phố Hồ Chí Minh
Đang có 3 gói Package sẳn sàng chờ Booking

Giá trung bình: 768,000 VNĐ đến 1,188,000 VNĐ
Sức chứa tối đa: ~ 40 người

venue
Quận 1 - Thành phố Hồ Chí Minh
Đang có 3 gói Package sẳn sàng chờ Booking

Giá trung bình: 768,000 VNĐ đến 1,188,000 VNĐ
Sức chứa tối đa: ~ 120 người

venue
Quận 1 - Thành phố Hồ Chí Minh
Đang có 10 gói Package sẳn sàng chờ Booking

Giá trung bình: 480,000 VNĐ đến 16,000,000 VNĐ
Sức chứa tối đa: ~ 70 người

venue
Quận 3 - Thành phố Hồ Chí Minh
Đang có 2 gói Package sẳn sàng chờ Booking

Giá trung bình: 330,000 VNĐ đến 360,000 VNĐ
Sức chứa tối đa: ~ 40 người

venue
Quận 1 - Thành phố Hồ Chí Minh
Đang có 3 gói Package sẳn sàng chờ Booking

Giá trung bình: 900,000 VNĐ đến 6,000,000 VNĐ
Sức chứa tối đa: ~ 80 người

venue
Quận 1 - Thành phố Hồ Chí Minh
Đang có 11 gói Package sẳn sàng chờ Booking

Giá trung bình: 300,000 VNĐ đến 700,000 VNĐ
Sức chứa tối đa: ~ 80 người

venue
Quận 1 - Thành phố Hồ Chí Minh
Đang có 5 gói Package sẳn sàng chờ Booking

Giá trung bình: 220,000 VNĐ đến 899,000 VNĐ
Sức chứa tối đa: ~ -Infinity người

venue
Quận 1 - Thành phố Hồ Chí Minh
Đang có 2 gói Package sẳn sàng chờ Booking

Giá trung bình: 9,200,000 VNĐ đến 11,500,000 VNĐ
Sức chứa tối đa: ~ -Infinity người

venue
Quận 3 - Thành phố Hồ Chí Minh
Đang có 7 gói Package sẳn sàng chờ Booking

Giá trung bình: 699,000 VNĐ đến 4,999,000 VNĐ
Sức chứa tối đa: ~ 30 người

venue
Quận 7 - Thành phố Hồ Chí Minh
Đang có 4 gói Package sẳn sàng chờ Booking

Giá trung bình: 2,500,000 VNĐ đến 3,600,000 VNĐ
Sức chứa tối đa: ~ NaN người

venue
Quận 1 - Thành phố Hồ Chí Minh
Đang có 5 gói Package sẳn sàng chờ Booking

Giá trung bình: 200,000 VNĐ đến 5,000,000 VNĐ
Sức chứa tối đa: ~ 80 người

venue
Huyện Thuận An - Tỉnh Bình Dương
Đang có 30 gói Package sẳn sàng chờ Booking

Giá trung bình: 600 VNĐ đến 20,000,000 VNĐ
Sức chứa tối đa: ~ 500 người

venue
Huyện Thuận An - Tỉnh Bình Dương
Đang có 26 gói Package sẳn sàng chờ Booking

Giá trung bình: 600,000 VNĐ đến 3,620,000 VNĐ
Sức chứa tối đa: ~ 600 người

venue
Quận 1 - Thành phố Hồ Chí Minh
Đang có 10 gói Package sẳn sàng chờ Booking

Giá trung bình: 650,000 VNĐ đến 1,390,000 VNĐ
Sức chứa tối đa: ~ 150 người

venue
Quận 7 - Thành phố Hồ Chí Minh
Đang có 3 gói Package sẳn sàng chờ Booking

Giá trung bình: 2,850,000 VNĐ đến 3,500,000 VNĐ
Sức chứa tối đa: ~ 0 người

venue
Quận 1 - Thành phố Hồ Chí Minh
Đang có 4 gói Package sẳn sàng chờ Booking

Giá trung bình: 27,000,000 VNĐ đến 57,000,000 VNĐ
Sức chứa tối đa: ~ 375 người

venue
Quận Gò Vấp - Thành phố Hồ Chí Minh
Đang có 30 gói Package sẳn sàng chờ Booking

Giá trung bình: 3,200,000 VNĐ đến 6,300,000 VNĐ
Sức chứa tối đa: ~ 520 người

venue
Quận Gò Vấp - Thành phố Hồ Chí Minh
Đang có 31 gói Package sẳn sàng chờ Booking

Giá trung bình: 3,200,000 VNĐ đến 6,300,000 VNĐ
Sức chứa tối đa: ~ 650 người

venue
Quận 3 - Thành phố Hồ Chí Minh
Đang có 9 gói Package sẳn sàng chờ Booking

Giá trung bình: 350,000 VNĐ đến 470,000 VNĐ
Sức chứa tối đa: ~ 80 người

venue
Quận 2 - Thành phố Hồ Chí Minh
Đang có 2 gói Package sẳn sàng chờ Booking

Giá trung bình: 9,600,000 VNĐ đến 12,000,000 VNĐ
Sức chứa tối đa: ~ 30 người

venue
Quận 3 - Thành phố Hồ Chí Minh
Đang có 12 gói Package sẳn sàng chờ Booking

Giá trung bình: 3,200,000 VNĐ đến 31,500,000 VNĐ
Sức chứa tối đa: ~ 500 người

venue
Quận 3 - Thành phố Hồ Chí Minh
Đang có 4 gói Package sẳn sàng chờ Booking

Giá trung bình: 250,000 VNĐ đến 400,000 VNĐ
Sức chứa tối đa: ~ 60 người

venue
Quận 2 - Thành phố Hồ Chí Minh
Đang có 8 gói Package sẳn sàng chờ Booking

Giá trung bình: 200,000 VNĐ đến 20,000,000 VNĐ
Sức chứa tối đa: ~ 200 người

venue
Huyện Nhà Bè - Thành phố Hồ Chí Minh
Đang có 2 gói Package sẳn sàng chờ Booking

Giá trung bình: 30,000,000 VNĐ đến 40,000,000 VNĐ
Sức chứa tối đa: ~ 400 người

venue
Huyện Thuận An - Tỉnh Bình Dương
Đang có 2 gói Package sẳn sàng chờ Booking

Giá trung bình: 200,000 VNĐ đến 1,190,000 VNĐ
Sức chứa tối đa: ~ 150 người

venue
Quận Tân Phú - Thành phố Hồ Chí Minh
Đang có 14 gói Package sẳn sàng chờ Booking

Giá trung bình: 2,590,000 VNĐ đến 15,000,000 VNĐ
Sức chứa tối đa: ~ 900 người

venue
Quận Bình Thạnh - Thành phố Hồ Chí Minh
Đang có 6 gói Package sẳn sàng chờ Booking

Giá trung bình: 60,000 VNĐ đến 150,000 VNĐ
Sức chứa tối đa: ~ 150 người

venue
Quận 1 - Thành phố Hồ Chí Minh
Đang có 10 gói Package sẳn sàng chờ Booking

Giá trung bình: 249,000 VNĐ đến 649,000 VNĐ
Sức chứa tối đa: ~ 250 người

venue
Quận 2 - Thành phố Hồ Chí Minh
Đang có 5 gói Package sẳn sàng chờ Booking

Giá trung bình: 1,400,000 VNĐ đến 23,800,000 VNĐ
Sức chứa tối đa: ~ 300 người

venue
Quận 2 - Thành phố Hồ Chí Minh
Đang có 2 gói Package sẳn sàng chờ Booking

Giá trung bình: 16,800,000 VNĐ đến 24,000,000 VNĐ
Sức chứa tối đa: ~ 150 người

Google Map
VR 360